ای سوختهِ دل سرایِ احساس اینجاست/ پیوسته کلیدمشکل ناس اینجاست/گردرپی عشق قمر هاشمیانى/خوش آمده ای روضة العباس (علیه السلام) اینجاست.
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
  • rozatolabas
مناسبت:جلسه هفتگی

سخنرانی: حجةالاسلام یعقوبی

مداح: حاج مهدی کمانی

زمان: شنبه 10 مردادماه 94  ازساعت 21:00

مکان: میدان شهدا - ابتدای خیابان خورشـید -بیت الرضا(ع)